74 წლის მერილ სტრიპი კვლავ შეყვარებულია?

ყვი­თე­ლი პრე­სის ცნო­ბით, ჰო­ლი­ვუ­დის ვარ­სკვლა­ვი, მე­რილ სტრი­პი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლია და ის კო­ლე­გას, კო­მი­კოს მსა­ხი­ობს, მარ­ტინ შორ­ტს ხვდე­ბა.

ჭო­რე­ბის მი­ხედ­ვით, სტრი­პი მას დონ გა­მერ­თან 45-წლი­ა­ნი ქორ­წი­ნე­ბის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ და­უ­ახ­ლოვ­და. მე­რი­ლი და მარ­ტი­ნი “ოქ­როს გლო­ბუ­სის” და­ჯილ­დო­ე­ბის ცე­რე­მო­ნი­ას ერ­თად და­ეს­წრნენ, გვერ­დიგ­ვერდ ის­ხდნენ და ფო­ტო­ე­ბის­თვი­საც ერ­თად იპო­ზი­ო­რეს. მე­რილ სტრი­პი 74 წლი­საა, ხოლო მარ­ტი­ნი 73 წლის.

მე­რილ­მა მარ­ტი­ნი, შარ­შან, ამე­რი­კუ­ლი ტე­ლე­სე­რი­ა­ლის Only Murders in the Building-ის გა­და­ღე­ბებ­ზე გა­იც­ნო. წყა­როს თქმით, მე­რილ­სა და მარ­ტინს ერ­თმა­ნე­თის კამ­პა­ნი­ა­ში ყოფ­ნა ძა­ლი­ან სი­ა­მოვ­ნებთ და კარ­გა­დაც ეწყო­ბი­ან.

წყა­რო გა­მო­ცე­მა The Sun-ს უყ­ვე­ბა, რომ არც მე­რილს და არც მარ­ტინს არ უყ­ვართ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის დე­ტა­ლე­ბის სა­ჯა­როდ გა­მო­ფე­ნა, ამი­ტომ თა­ვი­ან­თი რო­მა­ნის საქ­ვეყ­ნოდ გა­მო­ცხა­დე­ბას არ აპი­რე­ბენ.

წყა­რო დას­ძენს, რომ ისი­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბის ჯერ კი­დევ სა­წყის ეტაპ­ზე არი­ან და არა­ფერს არ ჩქა­რო­ბენ.

სხვაგ­ვა­რად სა­უბ­რობს მარ­ტი­ნის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, რო­მელ­მაც არ და­ა­ყოვ­ნა და ჭო­რე­ბის სა­პა­სუ­ხოდ გა­ნა­ცხა­და, რომ “მარ­ტი­ნი და მე­რი­ლი მხო­ლოდ და მხო­ლოდ კარ­გი მე­გობ­რე­ბი არი­ან”. მას შემ­დეგ, რაც მე­რი­ლის გან­ქორ­წი­ნე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია გავ­რცელ­და, ისიც გა­ცხად­და, რომ ის და მისი ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლე, დონ გა­მე­რი, ბოლო 6 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­შო­რე­ბუ­ლე­ბი იყ­ვნენ. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გაჩ­ნდა სპე­კუ­ლა­ცი­ე­ბიც, რომ მათი და­შო­რე­ბის შე­სა­ხებ ამ­ბის გავ­რცე­ლე­ბა იმას უკავ­შირ­დე­ბო­და, რომ მე­რილ­მა ახა­ლი პარტნი­ო­რი იპო­ვა.

გა­მერს და სტრიპს 4 შვი­ლი ჰყავთ: ჰენ­რი (44), მე­ი­მი (40), გრე­ი­სი (37) და ლუ­ი­ზა (32). რაც შე­ე­ხე­ბა მარ­ტინ შორ­ტს, ის კო­მი­კოს ნენ­სი დოლ­მენ­ზე 30 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში იყო და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლი, სა­ნამ ქალი 2010 წელს სიმ­სივ­ნით გარ­და­იც­ვლე­ბო­და. მარ­ტინს და ნენ­სის სამი შვი­ლი ჰყავთ.

ასევე დაგაინტერესებთ

ანა ნაცვლიშვილი პრემიერს – მეგობრებს დებატებში არ იწვევენ – ხვალ არის კანონპროექტის განხილვა კომიტეტზე და მოდი, განვიხილოთ, თუ გინდა გარეთ მყოფ ხალხს გაესაუბრე, თუ გინდა შიგნით შემოდი, დაგელოდებით

პრემიერი – გაგებით ვერ მოვეკიდებით ფართოდ გავრცელებულ პრაქტიკას, როდესაც უცხოელი დიპლომატები დახურულ კარს მიღმა ჩვენს არგუმენტებს არგუმენტებით ვერ პასუხობენ და საჯარო სივრცეში საფუძველს მოკლებულ პოლიტიკურ განცხადებებს მაინც აკეთებენ