სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულმა სამსახურმა საქართველოს საზღვაო სივრცეში და პორტებში ბათიმეტრიული სამუშაოები დაიწყო

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადიგანვითარების სამინისტროს სახელმწიფოჰიდროგრაფიული  სამსახური   საქართველოსსაზღვაო სივრცეში და პორტებში ბათიმეტრიულსამუშაოებს მსოფლიოს წამყვანი ჰიდროგრაფიული ტექნოლოგიების მწარმოებელიკომპანიების მიერ დამზადებული  აპარატურითახორციელებს.

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულისამსახური აქტიურად მუშაობს საქართელოსსაზღვაო სივრცეში მცურავი გემებისათვის ზუსტიმონაცემების (რუკები) მიწოდებაზე, რათ თავიდანიქნას აცილებული საზღვაო ინცინდენტები დაუზრუნველყოფილი იყოს ნაოსნობისუსაფრთოება.

ჰიდროგრაფიულმა სამსახურმა კატამარან,,გაგრაზემოახდინა ექოლოტის მოდერნიზებაახალი სისტემა მოიცავს თანამედროვე   სტანდარტებთან შესაბამის  პროგრამულუზრუნველყოფას, რომელიც  ბათიმეტრიულიაზომვითი  სამუშოების პროცესში ზუსტი მონაცემების მოპოვების საშუალებას იძლევა.  აღნიშნული სისტემა ასევე ახდენს  გეოპოზიციისცდომილების გარეშე განსაზღვრას, რაც მეტადმნიშვნელოვანია ნავიგაციისათვის.

ჰიდროგრაფიული კვლევის, კარტოგრაფიისა დაკორექციის სამმართელოს მიერ  განახლებულიაპარატურით ფოთის პორტის  შესასვლელ არხშიბათიმეტრიული აზომვითი სამუშაოებიგანხორციელდა, მოპოვებული მონაცემებისპეციალურ  პროგრამაში დამუშავების შემდეგ ფოთის საზღვაოსანავიგაციო რუკაზე იქნებადატანილი. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფოჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ წარმოებულისაზღვაო  რუკები  საერთაშორისო რუკათაკატალოგშია შეტანილი.

">