ფუჩქი, მხედარი, ავგაროზაშვილი – ყველაზე იშვიათი სახელები და გვარები საქართველოში

მონაცემთა ეროვნული ცენტრი facebook -ის გვერდზე საქართველოში ყველაზე იშვიათ სახელებსა და გვარებს აქვეყნებს:

 

 

 

საქართველოში ყველაზე იშვიათი სახელები:

მილიარდი
ვეებერთელა
მხედარი
ვინარი
კუკუშა
ედემი
ფუჩქი
ფიზიკა
პელე
გარინჩა

საქართველოში ყველაზე იშვიათი გვარები:

 

ავგაროზაშვილი
თერძიაშვილი
კბილიანაშვილი
ზეცაშვილი
ზურმუხტაშვილი
კრიჭანაშვილი
ვარვარიძე
სურვილაძე
შავთვალიშვილი
უფროსაშვილი

">